Với chúng tôi, mỗi lớp học là một Gia đình

Bạn đang truy cập như là khách vãng lai. Click để đăng nhập

Tab chính

Bạn đang ở đây

Buổi thi 23/04/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Võ Châu Dân 091....457 690 điểm 270 điểm 420 điểm 23/04/2018 Đề 7
Hà Mai 096....261 990 điểm 495 điểm 495 điểm 23/04/2018 Đề 7
Trần Minh Tấn 016.....396 180 điểm 130 điểm 50 điểm 23/04/2018 Đề 7
Bùi Xuân Thịnh 016.....455 465 điểm 185 điểm 280 điểm 23/04/2018 Đề 7
Hà Thị Thắm 016.....438 370 điểm 160 điểm 210 điểm 23/04/2018 Đề 7
Buổi thi 22/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hà Hữu Hoàng Khải 096....808 425 điểm 195 điểm 230 điểm 22/04/2018 Đề 10
Dương Văn Đức 016.....381 715 điểm 385 điểm 330 điểm 22/04/2018 Đề 10
Trương Thị Phương Hoa 016.....549 750 điểm 400 điểm 350 điểm 22/04/2018 Đề 10
Dung Jun 091....426 655 điểm 370 điểm 285 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Thu Hường 096....107 655 điểm 365 điểm 290 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Ngân 090....638 535 điểm 315 điểm 220 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Quỳnh Liên 016.....249 535 điểm 310 điểm 225 điểm 22/04/2018 Đề 10
Phạm Trọng Quang 016.....752 650 điểm 380 điểm 270 điểm 22/04/2018 Đề 10
Nguyễn Trung Hiếu 016.....992 750 điểm 425 điểm 325 điểm 22/04/2018 Đề 10
Buổi thi 20/04/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
La Thi Tham 096....141 315 điểm 195 điểm 120 điểm 20/04/2018 Đề 8
Bùi Thị Huê 096....781 315 điểm 195 điểm 120 điểm 20/04/2018 Đề 8
Nguyễn Thế Đức 016.....483 260 điểm 145 điểm 115 điểm 20/04/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Bích Ngọc 096....106 230 điểm 170 điểm 60 điểm 20/04/2018 Đề 8
Ngô Ngọc Phong 096....406 220 điểm 160 điểm 60 điểm 20/04/2018 Đề 8
Phạm Thị Huệ Hoa 016.....354 610 điểm 325 điểm 285 điểm 20/04/2018 Đề 8
Nguyễn Tuấn Linh 098....129 265 điểm 150 điểm 115 điểm 20/04/2018 Đề 8
Buổi thi 18/04/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Bích Ngọc 094....611 340 điểm 215 điểm 125 điểm 18/04/2018 Đề 7
nguyen tuan linh 098....129 340 điểm 210 điểm 130 điểm 18/04/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Mai 016.....730 580 điểm 255 điểm 325 điểm 18/04/2018 Đề 7
Trần Thị Tuyết 097....006 330 điểm 160 điểm 170 điểm 18/04/2018 Đề 7
Buổi thi 16/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thị Thu 098....358 285 điểm 135 điểm 150 điểm 16/04/2018 Đề 10
Lê Trần Minh Trang 016.....313 280 điểm 160 điểm 120 điểm 16/04/2018 Đề 10
Kiểu thuỳ dương 016.....593 355 điểm 195 điểm 160 điểm 16/04/2018 Đề 10
Nguyễn Hải Long 016.....790 425 điểm 230 điểm 195 điểm 16/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thanh Tùng 098....199 420 điểm 195 điểm 225 điểm 16/04/2018 Đề 10
Triệu Thanh Thanh 972...897 365 điểm 170 điểm 195 điểm 16/04/2018 Đề 10
Nguyễn Khánh Hà 090....199 560 điểm 345 điểm 215 điểm 16/04/2018 Đề 10
Buổi thi 13/04/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Mỵ 016.....169 535 điểm 305 điểm 230 điểm 13/04/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Bích Ngọc 096....709 695 điểm 330 điểm 365 điểm 13/04/2018 Đề 7
Đinh Diệu LInh 016.....822 665 điểm 340 điểm 325 điểm 13/04/2018 Đề 7
Trần Bảo Khanh 012.....919 250 điểm 160 điểm 90 điểm 13/04/2018 Đề 7
Phạm Trọng Quang 016.....752 550 điểm 290 điểm 260 điểm 13/04/2018 Đề 7
Buổi thi 15/04/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Trần Quang Hùng 016.....369 555 điểm 345 điểm 210 điểm 15/04/2018 Đề 8
Hoàng Thị Hoan 097....309 400 điểm 255 điểm 145 điểm 15/04/2018 Đề 8
Đỗ Phan Mỹ Linh 098....620 325 điểm 150 điểm 175 điểm 15/04/2018 Đề 8
Trần Thị Anh Thư 016.....496 400 điểm 220 điểm 180 điểm 15/04/2018 Đề 8
Nguyễn Lan Anh 016.....453 400 điểm 240 điểm 160 điểm 15/04/2018 Đề 8
Phạm Đức Lâm 016.....226 410 điểm 240 điểm 170 điểm 15/04/2018 Đề 8
Đỗ Thị Linh 016.....087 420 điểm 220 điểm 200 điểm 15/04/2018 Đề 8
Lưu Quang Tuấn 016.....269 300 điểm 170 điểm 130 điểm 15/04/2018 Đề 8
Lý Bích Ngọc 016.....049 305 điểm 135 điểm 170 điểm 15/04/2018 Đề 8
Nguyễn Đức Bách 093....721 530 điểm 320 điểm 210 điểm 15/04/2018 Đề 8
Nguyễn Đắc Tuấn Anh 096....839 505 điểm 295 điểm 210 điểm 15/04/2018 Đề 8
Dương Thị Tố Uyên 016.....604 330 điểm 210 điểm 120 điểm 15/04/2018 Đề 8
Buổi thi 11/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Lê Ly 016.....133 330 điểm 185 điểm 145 điểm 11/04/2018 Đề 10
Nguyễn Quỳnh Hương 016.....815 575 điểm 250 điểm 325 điểm 11/04/2018 Đề 10
Võ Hoàng Giang 016.....703 585 điểm 255 điểm 330 điểm 11/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Liên 016.....574 615 điểm 330 điểm 285 điểm 11/04/2018 Đề 10
Vũ Thị Thu Hiền 012.....982 500 điểm 245 điểm 255 điểm 11/04/2018 Đề 10
Ngô Tiến Dũng 096....899 415 điểm 195 điểm 220 điểm 11/04/2018 Đề 10
Buổi thi 09/04/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Vũ Công Minh 098....723 410 điểm 210 điểm 200 điểm 09/04/2018 Đề 8
Trịnh Nhật Anh 016.....212 470 điểm 280 điểm 190 điểm 09/04/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Trang 096....489 490 điểm 285 điểm 205 điểm 09/04/2018 Đề 8
Vũ Thị Hòa 096....856 250 điểm 150 điểm 100 điểm 09/04/2018 Đề 8
Bùi Tiến Thành 016.....598 420 điểm 230 điểm 190 điểm 09/04/2018 Đề 8
Lại Trung Kiên 094....739 460 điểm 200 điểm 260 điểm 09/04/2018 Đề 8
Lê Thị Thanh Dung 016.....080 495 điểm 235 điểm 260 điểm 09/04/2018 Đề 8
Lê Hoàng Mỹ 016.....582 380 điểm 185 điểm 195 điểm 09/04/2018 Đề 8
Nguyễn Thị Loan 016.....262 295 điểm 125 điểm 170 điểm 09/04/2018 Đề 8
PHẠM THẾ ANH 094....638 235 điểm 185 điểm 50 điểm 09/04/2018 Đề 8
Trần Ngọc Mai 096....559 205 điểm 110 điểm 95 điểm 09/04/2018 Đề 8
Buổi thi 08/04/2018 - Đề 7
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Cao Thị Bích Phượng 097....586 685 điểm 345 điểm 340 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn thị huệ 016.....065 250 điểm 165 điểm 85 điểm 08/04/2018 Đề 7
Đỗ Phan Mỹ Linh 098....620 310 điểm 200 điểm 110 điểm 08/04/2018 Đề 7
Bùi Thị Trinh 016.....853 305 điểm 165 điểm 140 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Thu Phương 016....... 91 400 điểm 175 điểm 225 điểm 08/04/2018 Đề 7
Hoàng Mỹ Ân 097....019 325 điểm 130 điểm 195 điểm 08/04/2018 Đề 7
Đinh Trọng Đức 096....959 545 điểm 330 điểm 215 điểm 08/04/2018 Đề 7
Lê Thị Thúy Hằng 016.....543 575 điểm 310 điểm 265 điểm 08/04/2018 Đề 7
Vũ Khánh Linh 016.....284 245 điểm 125 điểm 120 điểm 08/04/2018 Đề 7
Hà Thị Thắm 016.....438 270 điểm 125 điểm 145 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Hoa Hồng 016.....598 390 điểm 245 điểm 145 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Yến 016.....799 480 điểm 280 điểm 200 điểm 08/04/2018 Đề 7
Lê Xuân Giang 016.....981 325 điểm 195 điểm 130 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Văn Khang 016.....686 255 điểm 165 điểm 90 điểm 08/04/2018 Đề 7
Bùi Thị Mai 091....599 570 điểm 315 điểm 255 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Thanh Tùng 098....199 425 điểm 170 điểm 255 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Thị Vân 016.....419 505 điểm 240 điểm 265 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Công Định 012.....121 340 điểm 215 điểm 125 điểm 08/04/2018 Đề 7
Vũ Minh Thơ 097....309 290 điểm 120 điểm 170 điểm 08/04/2018 Đề 7
Trần lê hoàng 097....673 700 điểm 370 điểm 330 điểm 08/04/2018 Đề 7
Hoàng Thị Hoan 097....309 325 điểm 240 điểm 85 điểm 08/04/2018 Đề 7
Nguyễn Phương Thảo 016.....235 280 điểm 140 điểm 140 điểm 08/04/2018 Đề 7
Buổi thi 06/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Hoàng Văn Tiến 016.....234 185 điểm 125 điểm 60 điểm 06/04/2018 Đề 10
Hà Thiên Trang 016.....804 325 điểm 165 điểm 160 điểm 06/04/2018 Đề 10
Nguyễn Hữu Thành 097....628 625 điểm 345 điểm 280 điểm 06/04/2018 Đề 10
Hoàng Thị Huyền Trang 096....012 260 điểm 100 điểm 160 điểm 06/04/2018 Đề 10
Nguyễn Thị Phương Nhung 016.....603 405 điểm 275 điểm 130 điểm 06/04/2018 Đề 10
Buổi thi 04/04/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Ngoo Thị Vân 016.....533 460 điểm 290 điểm 170 điểm 04/04/2018 Đề 8
La Thi Tham 096....141 315 điểm 165 điểm 150 điểm 04/04/2018 Đề 8
Lê Thị Thu 098....838 590 điểm 315 điểm 275 điểm 04/04/2018 Đề 8
Tống Ngọc Ánh 094....496 435 điểm 240 điểm 195 điểm 04/04/2018 Đề 8
Trần Thị giang 098....635 405 điểm 245 điểm 160 điểm 04/04/2018 Đề 8
Buổi thi 30/03/2018 - Đề 8
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Nguyễn Thị Hương Giang 016.....965 480 điểm 270 điểm 210 điểm 30/03/2018 Đề 8
Buổi thi 01/04/2018 - Đề 10
Họ tên Điện thoại Tổng điểm Điểm listening Điểm reading Ngày giờ thi Mã đề thi
Bùi Thanh Mai 016.....410 545 điểm 325 điểm 220 điểm 01/04/2018 Đề 10

Trang